സ്നേഹ ഭവനം സന്ദർശിക്കുന്ന യൂണിറ്റി കുടുംബം. മാനേജർ വീട്ടുടമസ്ഥന് താക്കോൽ കൈമാറുന്നു.

Unable to display PDF file. Download instead.