ഡോ.വി ഹിക്മത്തുല്ലക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ഗൈഡ്ഷിപ്പ്

യൂനിറ്റി കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ലക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളവിഭാഗം റിസർച്ച് ഗൈഡായി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചു. പട്ടാമ്പി ശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗവ. സംസ്കൃത കോളേജ് മലയാള ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണ മാർഗദർശിയാവുന്നത്.

 

Unable to display PDF file. Download instead.